Vyjádření Prague Lions k sezoně 2020 / Prague Lions Statement Concerning the 2020 Season

maudr Bleskovka, lions

Vedení klubu amerického fotbalu Prague Lions se chce vyjádřit ke své účasti v podzimní sezóně 2020. Jako vedení klubu se považujeme za nositele bohaté historie tohoto klubu. Našimi prioritami jsou především zdraví našich hráčů, rozvoj našeho klubu a budoucnost našich nejmladších hráčů. Abychom ale zajistili dlouhodobý úspěch Prague Lions pro naše hráče a fanoušky, musíme také dohlížet na klubové finance. Všechny tyto priority jsme měli na mysli, když jsme učinili následující rozhodnutí v souvislosti s nadcházející sezónou. 

Po několika měsících rozprav s našimi hráči a ostatními členy programu jsme se rozhodli NEÚČASTNIT se letošní seniorské sezóny. Naším primárním cílem bude rozvoj budoucnosti Prague Lions prostřednictvím našeho programu mládeže, pokud nám to dovolí ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. 

Zdraví a bezpečí všech účastníků a jejich rodin 

 • Po té, co jsme zažili virus i v našich kruzích, jej nepodceňujeme. Závažnost tohoto viru byla prokázána, když byl hospitalizován jinak zdravý Dylan Reda. 
 • Bez řádného testování, nebo alespoň měření teploty, nemůžeme zajistit zdraví každého člena Prague Lions a případně členů jejich rodin, kteří mohou být v rizikové skupině. 
 • Mnoho hráčů našeho seniorského týmu se musí starat o své rodiny, a případná čtrnáctidenní karanténa by na ně mohla mít negativní dopad nejen z ekonomického, ale i z psychologického hlediska. Živobytí našich hráčů bylo jedním z největších faktorů v našem rozhodovacím procesu. 

Fyzická připravenost hráčů

 • Americký fotbal je velmi náročný sport a je důležité, aby naši hráči měli plnohodnotnou off-season. Hráči Lions nejsou profesionálové, a tudíž nemohou věnovat všechen svůj čas a zdroje do regenerace. Naší prioritou je mít úspěšnou a kompletní sezónu v roce 2021, což je v zájmu dlouhodobého zdraví našich hráčů. 
 • Dále je třeba zmínit, že jsme se k tomuto rozhodnutí dopracovali na základě rozhovorů se všemi lidmi v organizaci Lions. 81 % hráčů v našem seniorském programu se nakonec vyjádřilo, že je proti tomu odehrát sezonu, popřípadě má silné pochyby o odehrání sezony za současných podmínek.

Finanční záležitosti 

 • Z důvodu pandemie COVID-19 jsme však přišli o minimálně 500 000 korun. Účast na seniorské sezóně s menším počtem sponzorů nás může dostat do situace, kdy riskujeme rozvoj celého programu. 
 • V případě, že bude sezona v jejím průběhu zrušena, jsme schopni případné finanční ztráty nést pouze v moment, kdy do ní nastoupíme s juniorským týmem. Seniorský tým se ale spolehá na příjmy ze vstupenek, aby mohl pokrýt některé náklady. Pokud bychom utratili peníze na seniorskou sezónu, aniž bychom pokryli tyto náklady, znamenalo by to riskovat finanční stabilitu programu.

Týmové priority 

 • Chceme se zaměřit na mládež Lions a investovat do ní, protože se jedná o budoucnost našeho týmu. 
 • Juniorská liga bude začínat v září, což nám poskytne dostatečný čas ke sledování vývoje viru a umožní nám na vzniklou situaci reagovat. Také budeme moci kopírovat rozhodnutí Vlády ve vztahu ke školní docházce na podzim. 
 • Obětování juniorské sezóny ve prospěch zkrácené seniorské sezóny nám nepřijde správné pro náš sport ani pro náš program a jeho rozvoj. 
 • Snížení nejnižšího možného věku pro seniorský tým nepovažujeme za odpověď pro rozvoj našeho mládežnického programu. Z důvodu herního času, rozdílného věku a dalších faktorů je velmi těžké mladší hráče motivovat ke stoprocentním výkonům v seniorském týmu. 
 • Většina našich trenérů mládeže jsou zároveň hráči seniorského týmu. Nemáme dostatek trenérů na to, aby hráli a zároveň trénovali, a nechceme snižovat naše standardy. 
 • Jednou z našich největších priorit je udržení vysokého standardu v našem klubu počínaje seniorským týmem a naší nejmladší kategorií konče. Z toho důvodu se chceme soustředit na naší mládež a chceme také zapojit naše seniorské hráče do trénování, aby se mohli zlepšit jako trenéři. Také chceme vytvořit nový, zábavný a motivační off-season program abychom měli co nejsilnější sezónu 2021!

Chceme i nadále rozvíjet americký fotbal v ČR i náš vlastní program, abychom měli úspěch nejen na hřišti, ale i mimo něj. Nechceme však při tom polevit na našich standardech nebo riskovat zdraví našich hráčů a/nebo jejich rodin. Co se týče našeho seniorského týmu a jeho managementu, chceme mít silný rok 2021 – STRONG 2021, což bude také naše heslo do příští sezóny.

Česká asociace amerického fotbalu je organizace, která je složená z jejích členů a uvědomujeme si, že ČAAF bude vytvářet takové soutěže, jaké budou požadovat její členové a také to, že každý klub se bude rozhodovat rozdílně na základě toho, co je pro ně nejlepší s ohledem na tuto a nadcházející sezóny. Chceme popřát hodně štěstí všem klubům, které nastoupí do jakýchkoliv podzimních soutěží! Všem také přejeme pevné zdraví!

_____________________________________________________________

The Prague Lions American Football Club leadership would like to address our participation in the upcoming 2020 fall season.  The leadership of the team considers ourselves stewards of this club and its rich history.  Our priorities first and foremost are the health and wellbeing of our players, followed by developing our club and maintaining a future for even our youngest members.  Finally, we feel we must steward our club’s finances well as to ensure the long term viability of the Prague Lions into the future for both our players and our fans.  The decisions we came to regarding the season were made with those priorities in mind in regards to all of the information that we have at our disposal. 

After months of consideration and conversations with our players, we, the Prague Lions, have decided to forgo an adult season for 2020 and focus on the future through our youth program, if deemed possible by Czech hygiene authorities. 

HEALTH & SAFETY OF ALL PARTICIPANTS AND THEIR FAMILIES. 

 • After our team had touch points with this virus, we are not underestimating it.  The severity of this virus was underscored with the hospitalization of Dylan Reda. 
 • Without proper testing, temperature controls, or procedure, we cannot ensure the health of any participants in Prague Lions activities and, by extension, their potentially vulnerable family members.  
 • Many of our senior team players have families that they have to care for and any positive test or exposure to a positive case resulting in a 14 day quarantine could be potentially damaging, both physically and economically for our players and their families.  The livelihoods of our players was a major factor in our decision making process.

PHYSICAL READINESS OF OUR PLAYERS

 • Having a full off-season and being able to have time to work through the cycles of preparation for a season are very important.  Our priority is to have a strong and FULL season of football in 2021, as it is in the best interest of our players and their long-term health both during their playing careers and after.
 • Additionally, we arrived at this decision only after taking into account the thoughts and opinions of everyone within the Lions program. Ultimately, 81% of our senior team players either do not want to play or have serious concerns about playing under the proposed conditions.

FINANCIAL MATTERS

 • As a result of COVID-19 we have seen at least 500,000 CZK frozen or not come in.  To move forward with a senior season with fewer sponsors puts us in a situation where we might hurt the future development of our whole program.  
 • Financially, we could manage if the youth season were cancelled part way through.  However, the senior team relies on ticket and concession sales to offset many costs.  The risk of spending money on a senior season and then potentially not being able to recover those costs would put our financial stability at risk for years to come.

TEAM PRIORITIES

 • We want to fully prioritize and invest in our youth, because they are the future of our team.  
 • The youth leagues will start in September, which will allow the situation with the virus to further develop and also allow us to see how the Czech Government will respond and move forward in the fall with regards to opening schools.  Parents will then be able to make more informed decisions regarding their children’s participation and the associated risks.
 • We do not see that lowering the eligibility age for senior competitions is an answer for developing our youth program. Motivating youth players in a senior team context is very difficult due to lack of playing time, age difference, and other factors. 
 • Most of our youth coaches are also senior team players.  We do not have the personnel for them to be able to play and coach different seasons at the same time.  To do so would potentially burn them out and would lower the standard of our entire club.
 • Maintaining a high standard for all involved with the Lions program from seniors down to our youngest category is amongst our highest priorities.  Therefore, our priorities are focusing on our youth this fall, engaging our senior players to develop as coaches, and creating a new, fun, and motivating off-season program to ensure the STRONGEST 2021 season we could ever imagine!  

We are committed to the growth of the game in the Czech Republic and the growth of our whole program so that we will continue to be successful on and off the field, while not lowering our standards or jeopardizing the health of our players and/or their families.  As far as our senior team and management is concerned we are committed to a STRONG 2021 and that will be the banner we run under.  

The Czech Association of American Football is an organization comprised of member teams.  We realize that CAAF will create competitions ton behalf of its members and that each club will make different decisions based on what is best for them and their club in regards to this season and future seasons.  We would like to wish good luck to all clubs participating at all levels of competition this fall!